عليرضا سميعي

عليرضا سميعي

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

محمد علی بخشی زاده

محمد علی بخشی زاده

رئیس هیئت مدیره

افشین خدامرادی

افشین خدامرادی

عضو هیئت مدیره