دکتر محمد علی بخشی زاده (رئیس هیئت مدیره)


مهندس علیرضا سمیعی (نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل)


افشین خدامرادی (عضو هیئت مدیره)